Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden, niettegenstaande ieder andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op documenten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij en voor zover deze in de overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van diensten uitdrukkelijk en schriftelijk door ons worden bevestigd en goedgekeurd. Wanneer de opdrachtgever een opdracht doorgeeft, erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en deze als bindend in de onderliggende relatie te beschouwen.

2.       Aanbiedingen voor werkzaamheden zijn vrijblijvend tot de schriftelijke aanvaarding van de opdracht. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van op het moment van aanbieden geldende tarieven exclusief BTW, andere heffingen en belastingen, berekend in euro en exclusief (eventuele) reis- en verblijfkosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Indien de opdrachtgever de vrijblijvende aanbieding aanvaardt, hebben we het recht de gedane aanbieding binnen de tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van diensten is een middelenverbintenis en wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de opdracht door ons schriftelijk wordt aanvaard, tenzij met inachtneming van het bepaalde in vorig artikel we de gedane aanbieding herroepen.

We nemen bij de uitvoering van de overeenkomst steeds de nodige en juiste zorg in acht. We handelen naar de door ons geopteerde meest toepasselijke kennis van wetenschap en conform de op het ogenblik van aanvaarding van de opdracht geldende procedures bij ons van toepassing. Een tekortkoming kan ons niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet.

De door zowel de opdrachtgever als de uitvoerder aanvaarding van de opdracht houdt expliciet aanvaarding in van de door de uitvoerder gehanteerde werkwijze en/of procedures.

De in de opdrachtbevestiging door ons opgegeven opleveringstermijn geldt slechts als aanwijzing en zal geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding of korting op de overeengekomen prijs. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor schade aan derden ten gevolge van het overschrijden van de termijn.

De uitvoeringstermijn vangt pas aan, de eerstvolgende werkdag, na ontvangst van alle plannen met nutsleidingen alsook van alle voor de uitvoerder vereiste informatie.

3.      De opdrachtgever is verplicht ons steeds voorafgaandelijk te informeren over feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen of redelijkerwijs geacht wordt deze te kennen. De juistheid hiervan valt steeds onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van de opdrachtgever met expliciete uitsluiting van enige verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid ten aanzien van de uitvoerder. De opdrachtgever vrijwaart de uitvoerder derhalve voor welk danige verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid ingeval van een schadegeval, te wijten aan het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie omtrent feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

4.       De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden die steeds wordt opgemaakt op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, behoudens de wijzigingen en/of aanvullingen die naderhand in onderling overleg en/of (schriftelijk) akkoord uitdrukkelijk worden aangebracht.

5.       Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden bijkomende werkzaamheden en/of extra uren aan bestaande opdrachten steeds afzonderlijk in rekening gebracht.

6.       Alle door ons verzamelde meet- en onderzoeksgegevens worden, evenals adviezen, in enkelvoud gerapporteerd. Verslagen en rapporten worden op elektronische wijze aangeleverd. Op expliciete vraag kan een hardcopy-exemplaar aangeleverd worden, waarbij een administratieve kost van €75,00/exemplaar in rekening wordt gebracht. Tenzij anders gevraagd wordt het rapport steeds opgemaakt in dezelfde taal als de offerte. De kosten voor een eventuele vertaling achteraf worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de klant.

Wij behouden ons de eigendom voor van alle geleverde/af te leveren rapporten en dit zolang het totale verschuldigde bedrag niet werd vereffend.

7.       De kosten van meerdere verslaggevingen, het bewaren van monsters of verzenden hiervan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor niet originele rapporten wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten.

De uitslagen van de door ons uitgevoerde onderzoeken mogen slechts worden gehanteerd voor het doel beschreven in de opdracht. Het gebruiken van gegevens door de opdrachtgever of derden voor andere doeleinden geschiedt voor risico van de gebruiker.

8.       Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zal de opdrachtgever zelf instaan voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen welke nodig zijn om de te verrichten werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, alsmede voor het gebruik van de toegangswegen naar het terrein en voor het plaatsen van eventueel noodzakelijk parkeerverbod.

         De opdrachtgever staat tevens in voor alle veiligheidsvoorzieningen, signalisatie en zo verder. Eventuele kosten die geleden worden door ons, zoals bv. stillegging van onze werkzaamheden, worden door de opdrachtgever vergoed op basis van de door ons vastgelegde regieprijzen.

9.       Eventuele boetes en schadevergoedingen ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet tijdig aanwezig zijn van de onder punt 8 bedoelde vergunningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.      Voor werkzaamheden aan of op openbare wegen, tram- en spoorwegen, zijn punt 8 en 9 onverminderd van toepassing.

11.      De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de informatie over de ligging van nutsleidingen en kabels, alsook elke andere informatie vereist voor een goede uitvoering van onze verbintenissen, tijdig aan ons te bezorgen en erkent dat de juistheid ervan onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid valt, met expliciete uitsluiting van enige verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid ten aanzien van de uitvoerder. De opdrachtgever vrijwaart de uitvoerder derhalve voor welk danige verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid ingeval van een schadegeval, te wijten aan het verstrekken van verkeerde informatie onder meer over deze nutsleidingen of kabels. De opdrachtgever dient de plannen aan te vragen bij de betreffende nutsmaatschappijen en/of andere instanties en ons deze binnen een redelijke termijn voor aanvang van de werken ter beschikking te stellen.

12.      Alle kosten die de uitvoerder moet betalen voor het verkrijgen van plannen, vergunningen of andere documenten en alle kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelde werken zoals het verkrijgen van parkeergelegenheid, de huur van parkeerverbodsborden of het bereiken van het werfadres zullen worden doorgefactureerd met een bijkomend fee van 10% bovenop de betaalde kosten met een minimum van 75,00  euro. Bijkomende administratieve prestaties voor de aanvraag van bovenvermelde plannen, vergunningen en dergelijke zullen worden in rekening gebracht aan een uurtarief van 75,00 Euro per aangevat uur met een minimum van 150,00  euro.

13.      Het door ons verrichte onderzoek en gegeven advies houdt steeds een middelenverbintenis in en verplicht ons enkel die middelen aan te wenden of die inspanning te leveren om een beoogd of gewenst resultaat te bereiken, namelijk een rapportage of verslag op grond van de door de opdrachtgever aangereikte informatie.

14.      Opmerkingen of klachten omtrent uitgevoerde werken moeten op straffe van verval kenbaar worden gemaakt binnen de 8 dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief.

15.      Bijkomende intellectuele prestaties die worden gevraagd zullen in rekening worden gebracht aan een uurtarief van minstens 110,00 Euro per aangevat uur en aan 0,70 Euro per km verplaatsing. Deze prijzen kunnen aangepast worden in functie van de aard van het werk, het normale uurtarief voor gelijkaardige werkzaamheden, hoogdringendheid van de bijkomende prestaties.

16.      Wachttijden worden aangerekend aan een tarief van 85,00 Euro per persoon en per uur; in geval van machinale grondboringen, diepsonderingen en camera-inspecties wordt een bijkomende kost van 150,00 Euro per uur aangerekend. Dit geldt eveneens voor de tijd nodig voor het volgen van vereiste (veiligheids)opleidingen teneinde toegang tot de (onderzoeks)site te bekomen.

17.      In geval van uitvoering van elektrische of mechanische sonderingen zijn kosten voortvloeiend uit breuken aan conussen en sondeerbuizen ten gevolge van onverwachte en/of onvoorziene ondergrondse obstakels voor rekening van de opdrachtgever.

Indien bij aankomst op de site geen toegang verleend wordt tot de terreinen, de toegang geblokkeerd is en/of de locatie niet toegankelijk is voor de apparatuur die voor de betreffende opdracht dient te worden ingezet waardoor de opdracht niet kan aangevat worden, worden de verplaatsingskosten en eventuele wachturen aangerekend à rato van het (de) ingezette voertuig(en).

18.      Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn al onze facturen binnen de 30 dagen na datum van de factuur betaalbaar door middel van storting op een door ons aangewezen bankrekening. Contante of een andere wijze van betaling dan hiervoor genoemd is alleen dan mogelijk op aangeven of na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ons. De op onze bankschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onze algemene voorwaarden veroorzaken.

De betaling van een factuur bewijst niet dat de vorige vereffend zijn maar houdt steeds een aanvaarding in van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en/of prestaties.

19.    Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de factuurschuld verhoogd worden met een verwijlrente van 8,25% per jaar vanaf de vervaldag. Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, ten titel van conventionele verhoging, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 100,00  euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

20.      Wij behouden ons het recht voor om, in uitzonderlijke omstandigheden, Belac-geaccrediteerde proeven deels of geheel uit te besteden aan andere geaccrediteerde laboratoria, zonder dat hiervoor voorafgaandelijke instemming van de opdrachtgever is vereist.

21.    Behoudens gevallen van opzet of grove schuld van ons, zijn we niet aansprakelijk en niet gehouden tot enige schadevergoeding van schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

Gelet op de aard, inhoud en strekking van de opdrachten aan ons gegeven, zal onze totale aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever geleden schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, in ieder geval zijn gelimiteerd tot het bedrag van aan het desbetreffende opdracht verbonden en door partijen overeengekomen honorarium of ieder andere beloning, exclusief omzetbelasting en exclusief in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, met dien verstande dat in alle gevallen steeds als maximum zal gelden het bedrag waarvoor in het desbetreffend geval recht op uitkering bestaat van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s).

We zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij afkomstig van de opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. We zijn tevens in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever informatie van belang voor de uitvoering van de overeenkomst niet mededeelt en/of  verzwijgt.

We zijn tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik door derden (of van gebruik voor andere doelen dan waarvoor deze zijn opgesteld) van het door ons opgemaakte rapport.

Een rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na bekend worden van zowel de schade als vermeende schadeplichtige.

22.    In geval van opzegging of annulatie van een bestelling van bijvoorbeeld sonderingen, grondboringen en/of peilbuizen dienen wij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te worden, minstens 3 werkdagen voor de voorziene uitvoeringsdatum. Na opzegging of annulatie wordt een administratieve kost van minstens van 120,00  euro aangerekend, onverminderd ons recht om de kosten verbonden aan de voorbereiding en/of de uitvoering van de opdracht te claimen. In geval van opzegging of annulatie van bijvoorbeeld een bestelling van sonderingen, grondboringen en/of peilbuizen, minder dan 3 werkdagen voor de voorziene uitvoeringsdatum, zal 30% van de opdracht worden gefactureerd met een minimum van 180,00 euro en dit onverminderd ons recht om de kosten verbonden aan de voorbereiding en/of de uitvoering van de opdracht te claimen.

23.      Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen door ons, zal de opdrachtgever onder geen enkel beding enige confidentiële informatie of informatie die eigendom is of in het bezit is van ons openbaar mogen maken of aan derden mogen toevertrouwen.

24.    Alle octrooien, merknamen, copyrights en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en/of enige eigendoms- of confidentiële informatie met betrekking tot of verband houdend met onze werkzaamheden en/of prestaties zal de eigendom blijven van ons of van onze licentiegever. De opdrachtgever zal geen enkel recht kunnen ontlenen aan het octrooi, de licentie of enig ander intellectueel eigendomsrecht toebehorend aan of in het bezit van ons en zal evenmin de confidentiële informatie, zelfs deze die commercieel van aard zou zijn met betrekking tot deze intellectuele rechten, kenbaar mogen maken aan derden op straffe van vergoeding der bewezen schade.

25.    Alle gegevens die u met ons deelt, worden gebruikt voor de uitvoering van onze overeenkomst. De gegevens worden enkel gedeeld met onze partners voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen uw contactgegevens ook af en toe gebruiken om als referentie door te geven en/of om u op de hoogte te brengen van eventuele acties en nieuws. U heeft steeds de optie om u hiervoor uit te schrijven door contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke.

26.    Partijen erkennen dat de vertaling van bovenstaande verkoops- en leveringsvoorwaarden in respectievelijk het Frans, Duits en het Engels enkel ingegeven is ter verduidelijking van de wederzijdse contractuele verplichtingen tussen hen en dat, ondanks de nauwkeurigheid van de vertaling, de basistekst in het Nederlands werd opgesteld en deze taal voor interpretaties cq draagwijdte van woorden, termen en/of uitdrukkingen en van de ganse tekst, als enige zal primeren.

27.    Alle door ons gecreëerde informatie of informatie verkregen uit extern toegeleverde diensten, zal door ons als confidentieel worden behandeld. Uitzondering op deze confidentialiteitsverplichting vormen de wettelijke verplichtingen om vertrouwelijke informatie vrij te geven. Onder deze uitzondering vallen onder meer de rapporteringsverplichting via het e-DOV Meldpunt boringen, indienen van bodemonderzoeken bij overheidsinstanties,...

28.      Het verslag en de bijhorende factuur zal steeds worden opgemaakt aan diegene die de bestelling heeft geplaatst. Indien de facturatie aan een andere partij dient te gebeuren dan de opdrachtgever moet dit bij bestelling worden weergegeven. Aanpassingen van facturatiegegevens, na opmaak van de initiële factuur, zullen een administratieve meerkost van 75,00 euro met zich meebrengen.

29.      Er kunnen in de loop van de uitgevoerde werken foto’s en video-opnamen gemaakt worden. Dit beeldmaterieel kan gebruikt worden ter promotie van Group Van Vooren. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart u hiermede dat foto’s en video’s gemaakt door Group Van Vooren mogen gebruikt worden voor brochures, folders, flyers en soortgelijke, de website en de sociale media accounts van Group Van Vooren.

30.      Het accreditatiecertificaat 296-TEST (EN ISO/IEC 17025:2017) op naam van Labo Devlieger – Van Vooren nv en de bijhorende scope met Belac-geaccrediteerde proeven zijn raadpleegbaar op www.groupvanvooren.com/erkenningen

31.      Op alle overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd zijn om kennis te nemen van dit geschil.


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 342 81 18

Social media


info@groupvanvooren.com