Home | Labo | Natuur- en gerecycleerde granulaten

Natuur- en gerecycleerde granulaten


De term granulaat slaat op een verzameling van minerale bestanddelen die vaak zeer heterogeen kan zijn en dit zowel naar lithologie als naar korrelgrootte. In een granulaat kunnen zowel partikels van slechts enkele micron tot tientallen millimeter groot aanwezig zijn.  Ook de mineralogische samenstelling kan sterk variëren.

Het onderscheid tussen natuurgranulaten en gerecycleerde granulaten hangt samen met de oorsprong van het granulaat. Natuurgranulaten zijn, zoals de naam het reeds aangeeft, van natuurlijke oorsprong en worden voornamelijk ontgonnen in groeves of gebaggerd in zee of in een rivier. De blokken afkomstig uit de groeves worden vervolgens verkleind door middel van zeving en/of breking. Als er gesproken wordt over natuurgranulaten dan hebben we het bij voorbeeld over zand, grind, kalksteen, porfier, enz.

Gerecycleerde granulaten daarentegen worden geproduceerd uit het breken van bouw- en sloopafval (bij afbraakwerken, wegenwerken, enz…). Ze vormen een uitstekend alternatief voor primaire granulaten in zowel gebonden als ongebonden toestand. 
Het toepassingsgebied van gerecycleerde granulaten strekt zich uit van funderingsmateriaal in de wegenbouw en voor infrastructuurwerken tot toeslagstof voor vervaardiging van schraal beton, zandcement en asfaltmengsels.

Ook de bijproducten van bepaalde industriële processen (vb. metallurgie) kunnen in gerecycleerde granulaten verwerkt worden (vb. hoogovenslakken). Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de samenstelling van gerecycleerde granulaten zeer variabel kan zijn: betonpuin, metselwerkpuin, asfaltpuin, mengpuin, zeefzand, enz.

Afhankelijk van de toepassing van de granulaten is het uitermate belangrijk de fysische en chemische eigenschappen ervan te kennen, daar deze een directe impact hebben op de kwaliteit van het ermee vervaardigde bouwmateriaal.

Group van Vooren biedt u van alle onafhankelijk labo’s het meest uitgebreide gamma van proeven aan op allerhande granulaten. 

Een greep uit de proeven op granulaten:

 • korrelverdeling
 • organische stoffen
 • kalkachtige stoffen
 • methyleenblauwproef
 • classificatieproef
 • vlakheidsindex
 • percentage gebroken en ronde stenen
 • weerstand tegen verbrijzeling (Los Angeles)
 • weerstand tegen afslijting (Micro Deval)
 • volumieke massa
 • wateropname
 • chloorionen
 • stroomcoëfficiënt


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com