Geohydrologie

In onze hydrogeologische afdeling kunnen we u adviseren met een groot aantal van grondwatergerelateerde diensten.

Groot voordeel is dat we als bedrijf al uitgebreide services kunnen leveren op het gebied van grondonderzoek, labo- en veldtesten en continue monitoring direct in het terrein. 
Onze hydrogeologische adviesdiensten zijn direct gekoppeld aan de terreinkennis en we garanderen geen verlies van kennis door overdrachten tussen verschillende partijen. 
De terreinkennis wordt direct doorgegeven en verder onderzoek gebeurt door onze hydrogeologische experts.

Een greep uit ons aanbod omvat:

  • Bemalingsstudies
  • Detailstudie verontreiniging
  • Geohydrologische studies
  • Ecohydrologische studies
  • Grondwaterkwaliteit
  • Slugtesten en pompproeven + interpretatie
  • 3D Modellering


Vraag aan

Bemalingsstudies

Om werken in het droge uit te kunnen voeren dient de grondwaterstand in vele gevallen verlaagd te worden (onderkeldering, ondergrondse garage, aanleg riolering,…), wat betekent dat  een bemaling moet worden toegepast. De bemalingsstudie omvat een rapport waarin alle aspecten van de bemaling aan bod komen en de nodige informatie geleverd wordt voor het indienen van de vergunningsaanvraag of meldingsaanvraag van uw projects op het omgevingsloket.

Op basis van de specifieke kenmerken van de locatie en de uitvoerplannen voor de toekomstige constructie, wordt het meest geschikte bemalingsconcept voorgesteld. De bemalingsstudie heeft als doel het bepalen van de verwachte debieten en invloedstraal op basis van analytische of numerieke (aan de hand van een grondwatermodel bekomen) berekeningen.

Daarnaast onderzoeken bemalingsstudies de risico’s die met de bemaling gepaard kunnen gaan (op omgeving, verontreinigingen, zettingen,…) en stellen ze een monitoring voor alsook het indienen van een bemalingsaanvraag op het omgevingsloket.

Detailstudie verontreiniging

Wanneer een bemaling wordt uitgevoerd, dient ook te worden nagegaan of er zich verontreinigde percelen binnen de invloedstraal bevinden. In een detailstudie van de OVAM dossiers binnen de invloedstraal wordt nagegaan welke grondwaterverontreinigingen mogelijks een probleem vormen voor de bemaling. Daarnaast wordt in de detailstudie ook advies gegeven wat betreft mogelijke maatregelen.

Geohydrologische studies

Wanneer een project een significante invloed heeft op het grondwater, kan het van belang zijn aan de hand van een geohydrologische studie het grondwatersysteem in kaart te brengen. Hierin worden zowel de grondwaterstanden en stroming als de grondwaterkwaliteit van een gebied in kaart gebracht.

Ecohydrologische studies

Ecohydrologische studies worden opgesteld in functie van natuurgebieden waar men bepaalde habitat types verder wil ontwikkelen. Door inzicht te krijgen in de hydrogeologische en ecohydrologische werking van het gebied kan bepaald worden welke maatregelen genomen kunnen worden om ontwikkeling van deze habitat types te stimuleren.

3D Modellering

Aan de hand van een computermodel van een grondwatersysteem, gebaseerd op data afkomstig van een uitgebreid grondonderzoek, kunnen grondwaterstromingen en waterstanden in een gebied gesimuleerd worden. Hiermee kunnen dan ook voorspellingen gedaan worden wat betreft verplaatsing van verontreinigingen onder invloed van bemaling, gevolgen van scenario’s, etc.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com