Home | Geotechniek | Infiltratieproeven

Infiltratieproeven


Grondwaterinfiltratie is het proces waarbij water vanaf het oppervlak van de aarde de bodem binnendringt en uiteindelijk de ondergrondse waterlagen bereikt. Dit gebeurt meestal via neerslag die in de bodem infiltreert. Grondwaterinfiltratie is een belangrijk onderdeel van de waterkringloop en is cruciaal voor de aanvulling van grondwaterreserves. Het kan ook een belangrijke rol spelen bij het beheersen van overstromingen en het verminderen van de belasting van oppervlaktewateren met vervuilende stoffen.

Group Van Vooren biedt een uitgebreid gamma aan infiltratieproeven aan gaande van (omgekeerde) boorgatmethode, dubbele ring infiltrometer tot Porchetmethode. 

Deze hebben tot doel de huidige infiltratiecapaciteit van de bodem te kennen waarmee vervolgens rekening gehouden wordt bij de verdere uitwerking van het bouwproject teneinde maximale infiltratie van het regenwater te bekomen.


Vraag aan

Hooghoudt Boorgatmethode


Deze methode is van toepassing bij uitvoering van een infiltratieproef boven de grondwatertafel (omgekeerde boorgatmethode) of onder de grondwatertafel (boorgatmethode). Met deze methode wordt de verzadigde doorlaatbaarheid Ksat [mm/u] gemeten.

Doel

De doorlaatbaarheid (horizontaal en verticaal) / infiltratiecapaciteit van de onverzadigde zone wordt bepaald op basis van de daling van het waterniveau.
De doorlaatbaarheid wordt vervolgens uitgedrukt in Ksat [mm/u].

Uitvoering

Met een edelmanboor wordt een gat geboord tot op de diepte van de uit te voeren proef onder het maaiveld, boven de grondwatertafel en eventueel na het doorboren van aanwezige verharding. Van de uitgevoerde boring wordt per 0,5 meter of bij verandering van de grondlaag een staal genomen om vervolgens een boorprofiel op te stellen met beschrijving van de grondsoort. De bodem rond en onder het boorgat worden verzadigd door water te gieten in het boorgat – verzadiging treedt op van zodra er een gelijkmatige daling is van het grondwater.


Vraag aan

Porchet Methode


De Porchet-methode voor infiltratieproeven omvat het vullen van een graafkuil met water, het meten van de waterdaling in de tijd en het berekenen van de bodemdoorlatendheid aan de hand van deze metingen. 

Doel

De doorlaatbaarheid / infiltratiecapaciteit (horizontaal en verticaal) van de onverzadigde zone wordt bepaald op basis van de geïnfiltreerde watervolumes.
De doorlaatbaarheid wordt uitgedrukt in Ksat [mm/u].


Vraag aan

Dubbele Ring Infiltrometer

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 2 cirkelvormige buizen met een hoogte van ongeveer 200 mm:

  • binnenste buis: diameter 300 mm
  • buitenste buis: diameter 600 mm

Deze proef wordt doorgaans op het maaiveld uitgevoerd of op beperkte diepte onder het maaiveld. 

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de verticale doorlatendheid van de ondergrond (onverzadigde zone) en daarmee in de verticale infiltratiecapaciteit van de ondergrond. De resultaten worden gebruikt voor de optimale dimensionering van infiltratievoorzieningen. Daarnaast wordt deze proef ook a posteriori uitgevoerd, na de aanleg van een waterdoorlatende fundering en verharding om controle uit te voeren op de uitgevoerde werkzaamheden.

Uitvoering

In geval de proef wordt uitgevoerd op een doorlaatbare klinkerverharding worden de buizen bij de uitvoering van de proef rondom rond afgedicht met kleikorrels (bentoniet) zodat het grondwater niet zijdelings kan wegstromen.

In onverharde zones worden de buizen ongeveer 5 à 10 cm in de grond geduwd, eventueel na het uitgraven tot de gewenste diepte.

Zowel de binnenste buis als de zone tussen de binnenste en buitenste buis worden met ongeveer 10 à 15 cm water gevuld. Het water tussen de binnenste en buitenste buis wordt constant gehouden zodat er een verticale barrière wordt gevormd en het finale resultaat de verticale infiltratiecapaciteit betreft. Na verzadiging van de ondergrond wordt de daling van het waterpeil in de binnenste buis opgemeten in functie van de tijd (met een maximum van 1 uur).

Aan de hand van de opmeting wordt de infiltratiesnelheid Ksat [mm/u] berekend.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com