Home | Geotechniek | Grondboringen en peilbuizen

Grondboringen en peilbuizen


Een grondboring is een techniek die wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over de bodem onder het aardoppervlak. Bij een grondboring wordt een holle buis (ook wel boorpijp of boring genoemd) in de grond gedraaid of gedrukt, en worden er vervolgens grondmonsters uit de bodem gehaald. De grondmonsters worden vervolgens geanalyseerd om informatie te verkrijgen over de samenstelling en eigenschappen van de bodemlagen op die locatie.

Grondboringen worden vaak uitgevoerd voor verschillende doeleinden, zoals het beoordelen van de bodemgesteldheid voor bouwprojecten en het bepalen van de grondwaterstand door het plaatsen van peilbuizen in het boorgat.

Group Van Vooren is uitgerust met diverse types boormachines om mechanische grondboringen op het terrein of binnen in gebouwen te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast kunnen ook manuele boringen uitgevoerd worden.

Een belangrijk onderscheid tussen de boortechnieken en dus de boorapparaten, is het feit of een geroerde dan wel een ongeroerde staalname wordt gevraagd.

Vraag aan

Geroerde staalname

Bij een geroerde staalname wordt het grondprofiel in mindere of meerdere mate verstoord tijdens het uitvoeren van de boring, dit tengevolge van de boortechniek. Deze staalname verloopt vlot en volstaat meestal voor het uitvoeren van analyses in het kader van grondmechanische classificatieproeven (zoals de bepaling van de korrelverdeling, het watergehalte, de plasticiteit, de methyleenblauwproef, het gehalte aan organische stoffen en het gehalte aan kalkachtige stoffen). Bij deze bemonsteringsmethode wordt per halve meter of bij wisselende lithologie een representatief staal ontnomen.

Ongeroerde staalname

Hierbij is het de betrachting een grondmonster te nemen zonder het grondprofiel te verstoren (zonder het te “roeren”). Een dergelijke staalname is noodzakelijk voor het uitvoeren van grondmechanische laboproeven zoals de bepaling van de volumegewichten,  doorlatendheidsproeven, triaxiaalproeven en samendrukkingsproeven. Daarnaast is deze bemonsteringsmethode onontbeerlijk voor het opmaken van gedetailleerde geologische profielen.

Indien een ongeroerde staalname vereist is, wordt het grondstaal ontnomen door middel van stalen steekbussen (discontinue monstername met gladde verbuizing) of PVC buizen (continue monstername met een holle avegaarboring) die pas in het labo geopend worden. 

Alle monsters worden hermetisch verpakt en na het transport worden alle monsters bewaard in het labo in geconditioneerde omstandigheden, om uitdroging te voorkomen.

Van elke boring wordt een boorstaat opgemaakt, ongeacht of het een geroerde dan wel een ongeroerde staalname betreft, met de volgende aanduidingen:

 • hoofdbestanddeel
 • nevenbestanddeel
 • kleur
 • consistentie
 • vochtigheid
 • geurwaarnemingen
 • aanwezigheid van bodemvreemde materialen
 • grondwaterdiepte
 • geologische interpretatie

Onze boortechnieken

Volgende boortechnieken kunnen uitgevoerd worden in eigen beheer door middel van het machinepark van Group Van Vooren:


 • Droogboringen
 • Pulsboringen
 • Spoelboringen
 • Ramgutsboringen
 • Diagrafieboringen
 • Kernboringen in harde (rots)formaties
 • Mechanische grondboringen
 • Manuele boringen


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com