Home | Geotechniek | Monitoring grondwaterstand

Monitoring Grondwaterstand


Na het uitvoeren van een grondboring kan in het ontstane boorgat een peilbuis worden geplaatst. Dit is een buis uit HDPE met een diameter tussen 32 mm en 63 mm waarin men de grondwaterstand over een langere periode kan opmeten.

Een grondwatermeetnet is een systeem van peilbuizen die zijn geïnstalleerd om het grondwater te monitoren. Dit kan worden uitgevoerd om veranderingen in de grondwaterstand in de tijd te meten of om de effecten van menselijke activiteiten op de grondwaterstand zoals bij voorbeeld bemalingen te monitoren. Grondwatermeetnetten worden vaak gebruikt door overheden, onderzoeksinstellingen, of bedrijven die afhankelijk zijn van grondwater voor hun activiteiten.

Vraag aan

Group Van Vooren heeft een in house gebouwd online platform ontwikkeld waarop de klant 24/7 de grondwaterstand kan opvolgen in de geplaatste peilbuizen. Daartoe wordt in peilbuizen met een diameter van 63mm een continue waterpeildatalogger geplaatst met bijhorende modem inclusief simkaart en antenne die dagelijks de opgemeten data doorstuurt. De peilbuizen zijn afgewerkt met een gietijzeren straatpot (gelijk met het maaiveld) of inox beschermkoker die bestand is tegen het overrijden door zwaar verkeer.

De datalogger wordt voorzien van een automatische luchtdrukcompensatie en is bestand tegen water.  Er wordt standaard 1 meting uitgevoerd per uur en dit met een meetnauwkeurigheid op de stijghoogte van 1 cm.

Op het online platform zijn volgende gegevens beschikbaar :

  • de inplanting / inmeting van de verschillende dataloggers op een achtergrondkaart, opgemaakt op basis van de XY-coördinaten
  • TAW-peil van het maaiveld
  • positie peilbuisfilter
  • diepte van de logger onder het maaiveld

de opmeting van de peilbuizen gebeurt grafisch, zodat een duidelijke evolutie zichtbaar is in de tijd; alle peilbuizen worden in 1 grafiek opgenomen, met een aparte kleurcode per peilbuis en zijn tevens in afzonderlijke grafieken (peilbuis per peilbuis) te raadplegen.

De opgemeten grondwaterstanden kunnen ten allen tijde geëxporteerd worden naar Excel.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com