Home | Asbest | Sloopopvolging

Sloopopvolging


Een sloopopvolgingsplan is een document dat beschrijft welke materiaalstromen er vrijkomen bij de sloop van het gebouw/constructie. Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor gebouwen waar sloop, renovatie of ontmantelingswerken plaatsvinden waarvoor een omgevingsvergunnning vereist is. 

Deze verplichting geldt voor niet-residentiële projecten met een totaal bouwvolume groter dan 1000m³ en voor residentiële projecten met een totaal bouwvolume groter dan 5000m³.

Voor infrastructuur werken geldt de verplichting voor sloop en onderhoudswerken waarbij het volume van het op te breken materiaal >250m³ en een omgevingsvergunning vereist is.

Sinds 1 juli 2022 is de volledige traceerbaarheidsprocedure verplicht voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken die onder het toepassingsgebied van Vlarema art. 4.3.3 § 1. vallen en waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend werd na 30/06/2022.

Het rapport beschrijft welke materiaalstromen er uit het gebouw/constructie vrijkomen  tijdens de sloopwerken/opbraakwerken. Hierdoor zullen enkele materiaalstromen als LMRP puin afgevoerd kunnen worden wat een verlaagde verwerkingskost met zich meebrengt.

 Tevens kan door het in kaart brengen van de materiaalstromen uit een gebouw/verharding duidelijk worden welke materialen er al dan niet gerecycleerd zullen kunnen worden.


Een sloopopvolgingsplan gebouwen omvat steeds een geïntegreerde destructieve asbestinventaris die opgesteld wordt door een gecertificeerde deskundige (Tracimat en OVAM ADI deskundige) van Group Van Vooren waar duidelijk alle asbestverdachte en asbesthoudende toepassingen in kaart gebracht worden.

Het sloopopvolgingsplan omvat ook adviezen met hoe om te gaan met gevaarlijke asbestverdachte of storende toepassingen die de zuiverheid van de materiaalstromen van het materiaal die vrijkomt tijdens de opbraakwerken kunnen hinderen. Op basis van de bevindingen van het sloopopvolgingsplan kunnen aannemers nagaan waar welke risico’s zich situeren en welke zones het best eerst aangepakt worden om zo veilig en correct mogelijk de sloop/opbraak werken uit te voeren.

Group Van Vooren kan ook controlebezoeken uitvoeren tijdens of net na de sloop om na te gaan of de asbestverwijdering van gevaarlijke materialen correct verloopt en of er veilig gewerkt wordt tijdens de sloopwerken. Hiermee verhogen we de kans op een zo goed mogelijk scheiding van materiaalstromen aan de bron wat de recyclagemogelijkheden van materiaal stromen verhoogd.

Een sloopopvolgingsplan dient als leidraad voor alle partijen die betrokken zijn bij de sloop en zorgt ervoor dat de sloop veilig, efficiënt en duurzaam verloopt.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com