Geotechniek

Home   Geotechniek

Over geotechnisch onderzoek


Geotechnisch onderzoek verwijst naar de wetenschappelijke studie van de fysische en mechanische eigenschappen van grond en gesteente. Het is een belangrijk studiegebied in de civiele techniek en geologie en wordt gewoonlijk gebruikt voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van constructies die op of in de grond worden gebouwd.

Geotechnisch onderzoek kan een reeks technieken omvatten, waaronder sonderingen, boringen met monstername, laboratoriumonderzoek van bodem- en gesteentemonsters, geofysisch onderzoek en veldonderzoek om de sterkte en stijfheid van de bodem te meten. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om de stabiliteit en het draagvermogen van de bodem te evalueren en om geschikte funderingsontwerpen te ontwikkelen voor constructies zoals gebouwen, bruggen en keermuren.

Geotechniek speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van constructies die op of in de grond worden gebouwd, met name in gebieden met moeilijke bodem- of geologische omstandigheden. Geotechnische ingenieurs werken nauw samen met andere professionals, zoals architecten, aannemers en geologen, om oplossingen te ontwikkelen die veilig, efficiënt en milieuvriendelijk zijn. 

Diepsonderingen

Diepsonderingen

Een diepsondering is een snelle en goedkope manier om voor een nieuwbouw essentiële kennis van de ondergrond te verkrijgen. De diepsonderingen van Group Van Vooren verschaffen u niet alleen de onbetwistbare zekerheid over de kwaliteit, de structuur en de stabiliteit van de ondergrond, maar vooral die onmisbare gegevens die u in staat stellen een accurate beslissing te nemen over de fundering van een nieuwbouw of verbouwingsproject. 

Meer info  Vraag aan

Grondboringen en peilbuizen

Grondboringen en peilbuizen

Een grondboring is een techniek die wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over de bodem onder het aardoppervlak. Bij een grondboring wordt een holle buis (ook wel boorpijp of boring genoemd) in de grond gedraaid of gedrukt, en worden er vervolgens grondmonsters uit de bodem gehaald. De grondmonsters worden daarna geanalyseerd om informatie te verkrijgen over de samenstelling en eigenschappen van de bodemlagen op die locatie.

Meer info  Vraag aan

Monitoring grondwaterstand

Monitoring grondwaterstand

Een grondwatermeetnet is een systeem van peilbuizen die zijn geïnstalleerd om het grondwater te monitoren. 
Dit kan worden uitgevoerd om veranderingen in de grondwaterstand in de tijd te meten of om de effecten van menselijke activiteiten op de grondwaterstand zoals bij voorbeeld bemalingen te monitoren. Grondwatermeetnetten worden vaak gebruikt door overheden, onderzoeksinstellingen, of bedrijven die afhankelijk zijn van grondwater voor hun activiteiten.

Meer info  Vraag aan

Infiltratieproeven

Infiltratieproeven

Infiltratieproeven zijn testen die worden uitgevoerd om de doorlatendheid van de bodem te meten. De snelheid waarmee het water in de bodem infiltreert wordt gemeten om te bepalen hoe goed het water door de bodem kan stromen. Op basis van deze metingen kan worden bepaald of de bodem geschikt is voor bijvoorbeeld infiltratie van regenwater of dat er misschien beter een groene greppel of wadi (water – afvoer – drainage – infiltratie) wordt aangelegd voor een vertraagde infiltratie in de ondergrond. Op die manier wordt er bijgedragen aan wateroverlast en/of droogte.


Meer info  Vraag aan

Grondmechanisch labo

Grondmechanisch labo

Grond is geschikt voor heel wat bouwkundige toepassingen, onder voorbehoud dat aan de juiste voorwaarden voldaan is. Omdat het voor u belangrijk is te weten voor welke toepassingen een partij grond kan gebruikt worden, beschikt Group Van Vooren over de nodige expertise om diverse proeven op grond uit te voeren.

Meer info  Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com