Privacy Policy

Wij Group van Vooren en alle verbonden ondernemingen waaronder maar niet beperkt tot Group Van Vooren) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. In deze Privacy Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Group van Vooren en alle aan haar verbonden ondernemingen beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.groupvanvooren.com.

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal);
 • Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;
 • Wanneer u onze website bezoekt;
 • Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk over Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens (maar geen gevoelige data, zoals creditcard details);
 • taalkeuze;
 • bevoegdheden/rechten;
 • andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn marketingdoeleinden.
 • ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 • op basis van ondubbelzinnige toestemming.

 Grondslag(en): 

Doeleinde: 

  

  

  

Cont(r)act: 

B1 

het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten. 
  

A, B1 of C 

het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon. 

  

 

  

Functioneren van en optimaliseren website:

B1 

het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.

B1 

het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker. 

  

 

  

Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. 

 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden: 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor www.groupvanvooren.com.  Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Group Van Vooren heeft in overeenstemming met de Europese en Belgische privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:

We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:

 • Marketingdiensten voor het personaliseren van onze shop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website/in onze app en de websites/apps van derden. 
  Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Ads.
 • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics.
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
 • Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen.

Uw persoonsgegevens kunnen door Group Van Vooren worden verstrekt aan:

 • Andere externe dienstverleners: wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.
 • De overheid: soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;

Uw persoonsgegevens kunnen door Group Van Vooren ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen van Group Van Vooren in België voor marketingdoeleinden. 

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@groupvanvooren.com.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Group Van Vooren te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@groupvanvooren.com, of per post: 

Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier (4) weken door ons worden behandeld.

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@groupvanvooren.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 342 81 18

Social media


info@groupvanvooren.com