DE KLOKKENLUIDERSREGELING

Wat houdt de regeling in?

Bent u door een werkrelatie met Group Van Vooren op de hoogte van een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt? 
Dan kan u dat melden via de klokkenluidersregeling.

De klokkenluidersregeling geldt voor:

 • personeelsleden van Group Van Vooren
 • externen die via hun werk met Group Van Vooren in contact komen

 Wat kan je melden?

In toepassing van de regelgeving over de omzetting van de klokkenluiderswetgeving worden volgende inbreuken geviseerd:

1. Inbreuken die betrekking hebben op de volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerken en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.

2. Inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag
    betreffende de werking van de Europese Unie en nader toegelicht in relevante Uniemaatregelen en, indien van toepassing, in de nationale uitvoeringsbepalingen, worden geschaad;

3. Inbreuken in verband met de interne markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, van het Verdrag 
    betreffende de werking van de Europese Unie, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun.

Waar kan je melden?

Je kan je melding bezorgen aan het interne meldingskanaal of aan het externe meldingskanaal.  
Bij voorkeur meld je eerst bij het interne meldingskanaal.

Intern meldingskanaal

 • per post: Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate
 • via mail: klokkenluider@groupvanvooren.com
 • telefonisch: 09 342 81 18 of 09 326 86 14
 • ter plaatse, na het maken van een afspraak

 Extern kanaal:

Melders kunnen ook gebruikmaken van een extern kanaal dat door de overheid wordt opgezet. Een klacht indienen kan dan bij de Federale Ombudsman.