• Contacteer ons +32 9 326 86 20 of
  • EMAIL_US tec@groupvanvooren.com

 

 

 

 

 

.

Technisch verslag en grondverzet

Bodem wordt om verschillende redenen uitgegraven: bij afgraving en/of ophoging van een terrein, bij uitgraven van een kelder of funderingssleuven voor een nieuwbouw, bij wegeniswerken,… Soms kan de bodem gebruikt worden op de plaats van de ontgraving, maar meestal is dit niet het geval. Dan wordt bodem getransporteerd en op een andere plaats opnieuw gebruikt. Als deze uitgegraven bodem echter verontreinigd is, wordt bodemverontreiniging op deze manier verspreid. Om hierop een antwoord te formuleren, is er door de Vlaamse Regering een regelgeving uitgewerkt voor het omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet.  Deze regelgeving , die van kracht is sinds 1 januari 2004, staat beschreven in het VLAREBO.

Doel Regelgeving

Het doel van de regelgeving is rechtszekerheid bieden aan de gebruikers van uitgegraven bodem ( bouwheer, aannemer, ontvanger, …), het beheersen van de verspreiding van verontreinigde uitgegraven bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging. Onoordeelkundig grondverzet heeft reeds geleid tot ernstige nieuwe verontreinigingen met alle gevolgen van dien (sanering, stopzetting van werken, onnodige meerkosten,… ).

Wat is een technisch verslag?

Een technisch verslag is een document dat dient te worden opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige, zoals Terra Engineering & Consultancy nv. In dit verslag wordt aan de verschillende grondstromen een milieuhygiënische kwaliteit toegekend: zo weet men wat de mogelijkheden tot hergebruik van de uitgegraven bodem zijn. 

Wanneer noodzakelijk?

 Een technisch verslag is noodzakelijk bij uitgravingen > 250 m³ of bij het ontgraven van verdachte grond binnen of naar Vlaanderen. 

Na de opmaak van het technisch verslag dient de conformverklaring bij een erkende bodembeheerorganisatie  te worden aangevraagd. Dit kan ook door Terra Engineering & Consultancy gebeuren. Eens het technisch verslag conform verklaard is , kan worden gestart met de grondwerken.

Lees meer...

Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

Tel. 09/326.86.20

Fax 09/326.86.21

Email tec@groupvanvooren.com

Website www.groupvanvooren.com