• Contacteer ons +32 9 326 86 20 of
  • EMAIL_US tec@groupvanvooren.com

 

 

 

 

 

.

Oriënterend bodemonderzoek

Met de inwerkingtreding van het Bodemsaneringsdecreet (29 oktober 1995) en de uitvoeringsbesluiten hiervan, werd een wettelijk kader gecreëerd voor het opstellen van bodemonderzoeken. Een oriënterend bodemonderzoek is verplicht bij de overdracht van een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was. TEC nv kan u als erkend bodemsaneringdeskundige begeleiden voor de opmaak van dit oriënterend bodemonderzoek.

Doel

De doelstelling van een dergelijk oriënterend bodemonderzoek is nagaan of er ernstige aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op bepaalde gronden.

Wanneer moet een OBO uitgevoerd worden?

U bent verplicht een bodemattest voor te leggen aan de koper bij de verkoop of overdracht van een (bebouwde) grond. Indien er geen risico-inrichting gevestigd is of was, kan dit bodemattest verkregen worden op eenvoudige vraag bij de OVAM of via uw notaris. Bij overdracht van een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was moet u een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren alvorens het bodemattest kan verstrekt worden.

Wie dient in te staan voor de uitvoering?

Zoals bepaald in het Bodemsaneringsdecreet, moet een oriënterend bodemonderzoek steeds worden uitgevoerd op initiatief en op kosten van:

  • de overdrager van een grond waarop een inrichting of activiteit aanwezig is of was, die opgenomen is in de “lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken*”.
  • de exploitant, voor de sluiting of stopzetting van een inrichting of activiteit uit de “lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken*”.

* Deze lijst kan geraadpleegd worden op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (http://www.ovam.be)

Lees meer...

Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

Tel. 09/326.86.20

Fax 09/326.86.21

Email tec@groupvanvooren.com

Website www.groupvanvooren.com